O spolku

Kdo jsme a co děláme?

Setkali jsme se tři:

  • ženy …
  • lektorky …
  • studentky fakult FF, Pdf, FSpS na Masarykově univerzitě v Brně
  • absolventky a bývalé spolužačky Zkušenostně reflektivního učení pod Akademickým centrem osobnostního rozvoje na FF MU
  • organizátorky zážitkových akcí pořádaných pod různými organizacemi
  • nadšené zakladatelky spolku Kalokagathia - OSR, z. s. s vizí pořádání akcí zaměřených na osobnostně sociální rozvoj pro širokou veřejnost
  • vizionářky s touhou rozšiřovat povědomí o poznání a rozvíjení osobnosti člověka a snahou poskytovat lidem prostor pro jejich seberozvoj

Poznaly jsme se během našeho studia Zkušenostně reflektivního učení na FF MU v Brně a rozhodly jsme se společně organizovat akce, lektorovat, tvořit. Dává nám smysl a baví nás vytvářet prostor pro osobnostně sociální rozvoj a seberealizaci. A to nejen pro širokou veřejnost, ale taky pro sebe, a pro další zkušené či začínající lektory v oblasti osobnostně sociálního rozvoje.

Co je Kalokagathia a proč náš spolek při svém zrodu obdržel právě tento název?

V antickém Řecku věřili v ideál harmonického souladu člověka - ve vyváženost jeho tělesné i duševní krásy a dobroty (kalos kai agathos). Stejně tak i my věříme, že každý je schopen se rozvíjet a směřuje k jistému harmonickému souladu, který ovšem každý vnímá po svém. Skrze aktivity, které nabízíme, mu dáváme příležitost ho prozkoumávat.

Co je hlavní činností spolku Kalokagathia?

  • realizace víkendového Festivalu osobnostního rozvoje 2020 a dalších projektů zabývajících se osobnostně sociálním rozvojem
  • pořádání vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost
  • využívání metod a technik zkušenostně reflektivního učení k trénování komunikačních dovedností, posilování schopnosti reflexe, sebereflexe a nácviku způsobů poskytování zpětné vazby, apod.
#